messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาทางด้านการพูดฯ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
โครงการฝึกอบรม "การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาท้องถิ่นฯ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการจัดทำแผนและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
โครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
โครงการฝึกอบรม "การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร"เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ กระบวนการบริหารงบประมาณท้องถิ่น การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรอง เทคนิคการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ได้รับจัดสรร และสิทธิประโยชน์/สวัสดิการของข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เตรียมพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เตรียมพร้อม อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง (เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) กับทางสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561" poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการป้องกันการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดโทษปกครอง โดยสามารถปฏิบัติงานอย่างสุจริตไม่มีความผิดทางวินัย อาญาและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ และพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
โครงการฝึกอบรม "แนวทางการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้ผิดระเบียบและศึกษาข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
โครงการฝึกอบรม "การจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างมืออาชีพ เพื่อป้องกันการผิดพลาดไม่ให้เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์สินทรัพย์และเทคนิควิธีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน การเพิ่มฐานข้อมูลทรัพย์สิน การแก้ไขฐานข้อมูลทรัพย์สิน การจำหน่ายและการจัดทำงบทรัพย์สินใน e-laas poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
โครงการฝึกอบรม "การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกการบันทึกเสนอหนังสือการใช้ภาษาราชการ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ QR Code ในหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
โครงการฝึกอบรม "การประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ"การกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร วิธีการและขั้นตอนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่งในกรณีต่าง ๆ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า