เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box สำนักปลัด
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวพิชชาภา ชะหนู
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิชชาภา ชะหนู
นักทรัพยากรบุคคล
นายมหิดล ยาหมาย
นิติกร
นายมหิดล ยาหมาย
นิติกร
นางพิมพ์ใจ ตุกังหัน
นักจัดการงานทั่วไป
นางพิมพ์ใจ ตุกังหัน
นักจัดการงานทั่วไป
พ.จ.อ.วิรัตน์ เพชรหวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
พ.จ.อ.วิรัตน์ เพชรหวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวผการัตน์ หลังเถาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวผการัตน์ หลังเถาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นายจำเริญ มานะกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นายจำเริญ มานะกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นายถาวร นาคบรรค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายถาวร นาคบรรค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชัยยะ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยะ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ชูกะชบา
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ชูกะชบา
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา ทองจีน
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา ทองจีน
พนักงานดับเพลิง
นายจารึก ส่งข่าว
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ(ดับเพลิง)
นายจารึก ส่งข่าว
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ(ดับเพลิง)
นายไชยรัตน์ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายไชยรัตน์ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชิต ดำรงวีระวิทย์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชิต ดำรงวีระวิทย์
พนักงานดับเพลิง
นายสมมาตร ส่งข่าว
พนักงานดับเพลิง
นายสมมาตร ส่งข่าว
พนักงานดับเพลิง
นางณัฐณิชา ยีกาเดี๊ยะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางณัฐณิชา ยีกาเดี๊ยะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาววรรณา เหาะหาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาววรรณา เหาะหาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางมณิชญา หลงสลำ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางมณิชญา หลงสลำ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานจ้างขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานจ้างขับรถยนต์
นางอุดมศรี รับไทรทอง
ผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง
นางอุดมศรี รับไทรทอง
ผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 298