เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
image ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลทุ่งหว้า
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (11 ภาพ) [17 พฤษภาคม 2565]
จัดทำสื่อการเรียนการสอน และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (5 ภาพ) [23 มีนาคม 2565]
ลงตรวจประเมินการปฏิบัติงานของครู และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป (18 ภาพ) [23 มีนาคม 2565]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (3 ภาพ) [15 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 (18 ภาพ) [29 กันยายน 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2563(18 ภาพ) [2 กุมภาพันธ์ 2563]
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2559 (21 ภาพ) [29 มกราคม 2559]
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า (15 ภาพ) [11 กันยายน 2558]
โครงการรายงานผลการจั​ดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท​ศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีการศึกษา 255 (16 ภาพ) [2 เมษายน 2558]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 ภาพ) [13 พฤศจิกายน 2555]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ)


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า