messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
check_circle กองการศึกษา
กองการศึกษา มีหน้าที่
มีหน้าที่ • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล • ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ • ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ • ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชน ภารกิจที่ดำเนินการ • จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ • ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน • จัดกิจกรรมด้านกีฬา • จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การส่งเสริมด้านการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหว้าได้มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างจริงจัง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล ด้านสุขภาพอนามัย มีการสบับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้านอาหารกลางวันและนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนของสปช. และของเอกชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า