เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
check_circle กองคลัง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดนิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด. 2 ) ที่กองคลัง เทศบาล กรอกรายละเอียด และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษีภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากเทศบาลแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก • บัตรประจำตัวประชาชน • สำเนาทะเบียนบ้าน • ทะเบียนการค้า . ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่ ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - เมษายนของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่กองคลังเทศบาล ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปี และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หลักฐานที่ต้องนำไป • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรือ นส.3 ก • สำเนาทะเบียนบ้าน • บัตรประจำตัวประชาชน • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
ภาษีป้าย
ภาษีป้าย ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม - มีนาคมของทุกปี ภาษีป้าย ป้ายที่ต้องชำระภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยื่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 1. ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กองคลัง เทศบาล ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพ อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข 3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน อัตราภาษีป้าย 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม. 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม. 3. ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม. - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ - ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 4. ป้ายตาม 1, 2, 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท หลักฐานที่ต้องนำไป • รูปถ่ายป้าย • บัตรประจำตัวประชาชน • ทะเบียนการค้า , ทะเบียนพาณิชย์ • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า