messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต ) • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล • สำเนาใบ รง.4 • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม - เสริมสวย • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )| • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต ) • ใบรับรองแพทย์ • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ข้อมูลตลาดสดของเทศบาล ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ข้อมูลตลาดของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ๑.ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อตลาด ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ถนน ตรัง-สตูล ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๒๐ ประเภทตลาด ๑ ๒.รายละเอียดตลาด ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จำนวนแผง ๔๓ แผง พื้นที่ตลาดสดกว้าง ๔๐ ตารางเมตร ยาว ๖๐ ตารางวา มีขนาดพื้นที่ใช้สอย ๒,๔๐๐ ตารางเมตร/๖๐๐ตารางวา/ ๑.๕ ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ ๐๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. มีการเปิด – ปิด เป็นเวลา ๓. อาชีพของคนในชุมชน อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 800 ครัวเรือน อาชีพประมง จำนวน ๒๕๐ ครัวเรือน อาชีพเลี้ยงสัตว์ ๓๐ ครัวเรือน อาชีพค้าขาย ๘๐ ครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทผลิต จำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร ๑ กลุ่ม ๔. ความเป็นมา ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เป็นตลาดสดแห่งเดียวในเขตอำเภอทุ่งหว้า ที่มีการจำหน่ายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแห้ง เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ครบวงจร จึงได้รับความนิยม จากประชาชนเป็นจำนวนมาก การจัดตั้งตลาดสดเทศบาลครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๒๐ มีการก่อสร้างโครงอาคารเป็นโครงอาคารไม้ มีพื้นที่ ๖๐๐ ตารางวา
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง โดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปีงบประมาณ 2565 1. นางฮ่อง ลัคนาวงศ์ อายุ 89 ปี ที่อยู่ 164/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2. นางจาง สิขัณฑกสมิตร อายุ 84 ปี ที่อยู่ 291 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3 นายหมาดโด๊ย หีมปอง อายุ 71 ปี ที่อยู่ 60/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4. นางเย๊าะ ทุ่งหว้า อายุ 76 ปี ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 5.นางกอย๊ะ สมัยอยู่ อายุ 77 ปี ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 6. นายบ่าว หมันย่อง อายุ 92 ปี ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 7.นายบาหรน หลังเถาะ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 130/3 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 8.นายสะบู ควนข้อง อายุ 89 ปี ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ดูแลโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพึ่งพิงและผู้ที่มีภาวะพึงพิงในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ฐานข้อมูล การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง 1. นางฮ่อง ลัคนาวงศ์ อายุ 89 ปี ที่อยู่ 164/4 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2. นางจาง สิขัณฑกสมิตร อายุ 84 ปี ที่อยู่ 291 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 3 นายหมาดโด๊ย หีมปอง อายุ 71 ปี ที่อยู่ 60/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 4. นางเย๊าะ ทุ่งหว้า อายุ 76 ปี ที่อยู่ 136 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 5.นางกอย๊ะ สมัยอยู่ อายุ 77 ปี ที่อยู่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 6. นายบ่าว หมันย่อง อายุ 92 ปี ที่อยู่ 96 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 7.นายบาหรน หลังเถาะ อายุ 80 ปี ที่อยู่ 130/3 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 8.นายสะบู ควนข้อง อายุ 89 ปี ที่อยู่ 51 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 9 นางจีบ ชูแก้ว อายุ ที่อยู 135/7 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 10 นางปรีดา ทองชิต อายุ 94 ปี ที่อยู่ 65 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 11 นางรัตนา ยอดศรี อายุ 93 ปี ที่อยู่ 105 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 12 นางยีหวา นิมิตรถวิล อายุ 85 ปี ที่อยู่ 70/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 13นายย้วน ส้มเกลี้ยง อายุ 92 ปี ที่อยู่ 10/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 14 นายธนบรรณ ชลศักดิ์ พิพัฒน์ อายุ 93 ปี ที่อยู่ 281/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 15. นางบุญอิ้ง พงศ์สุชาติ อายุ 65 ปี ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 16 นายณัฐวุฒิ ชำนาญ อายุ 67 ปี ที่อยู่ 60 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า