เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
check_circle กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ ( ผู้ประกอบการ / ผู้ถือใบอนุญาต ) • บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ • สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ • กรณีที่เป็นนิติบุคคล ให้นำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล • สำเนาใบ รง.4 • กรณีที่เจ้าของกิจการไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง •ใบรับรองแพทย์ ในกรณีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งผม - เสริมสวย • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต )| • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง • บัตรประจำตัวของผู้รับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร • ใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุ ( กรณีขอต่อใบอนุญาต ) • ใบรับรองแพทย์ • อื่นๆ ตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต • ยื่นคำร้องพร้อมนำเอกสารหลักฐานในการยื่นขอรับใบอนุญาตที่ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล • พนักงานสาธารณสุขออกตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล • พนักงานสาธารณสุขเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต • เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาต • ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 15 วัน ก่อนเปิดดำเนินกิจการ • ในกรณีขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ • ในกรณีหนังสือรับรองการแจ้งให้มาชำระค่าธรรมเนียมประจำปีภายใน 15 วัน ก่อนวันที่ได้รับหนังสือรับรองแจ้ง ในปีถัดไปทุกปี • การต่อใบอนุญาตประจำปี ต้องมายื่นคำร้องภายใน 15 วัน ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 416