messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 6 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 66
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 6 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61
การป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 47
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 90
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 98
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 102
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 92
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 159
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า