เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาช
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 320